top of page
DIB_04_family-2 kopie.jpg

Methoden & Technieken

Uit het enorme aantal methoden en technieken dat in mijn vakgebied wordt gebruikt, heb ik er in de loop der jaren een paar gekozen. Het is gedachtegoed dat mij heeft gevormd als mens en professional. En het zijn brillen geworden die mij in staat stellen om op de diepere bewustzijnsniveaus van mijn cliënten te kunnen werken.

Systemisch Werk

Systemisch Werk

Systemisch Werken is een aanpak, een methode die helpt te zien hoe het is en was in jouw familiesysteem van herkomst en hoe dit jou heeft gevormd tot de persoon die je nu bent. Het reikt voorbij de niveaus van vaardigheden en gedrag naar de diepste lagen van je bewustzijn. Waar jouw jongste herinneringen liggen, waar jouw identiteit is ontstaan. En, gebouwd op dat wat er al was voordat je werd geboren. 

 

In de opleiding Systemisch Werken leerde ik ontwikkelingsvragen te zien vanuit een systemisch perspectief. Die bril helpt mij de dynamieken te zien in jouw gezin van herkomst (familiesysteem) en hoe jij die dynamieken onbewust meebrengt in je werk (taak-systeem). Goed functionerende systemen kenmerken zich door een aantal universele wetmatigheden of ordeningsprincipes. Wanneer deze principes verstoord raken, is dat van invloed op de individuele leden van een systeem, vaak ook in volgende generaties. Door middel van een opstelling of constellatie en andere systemische interventies heb ik geleerd verstoorde loyaliteiten en dynamieken zichtbaar te maken, evenals de herstelbewegingen.

Sinds de afronding van de opleiding kijk ik met een ruimere, systemische blik naar mijzelf en de mensen om mij heen en kan ik werken met groei en ontwikkeling rondom diepgewortelde patronen op identiteitsniveau.

Voice Dialogue
DIB_04_family-1_edited.jpg

Voice Dialogue

Ook Voice Dialogue is een methode die gericht is op ontwikkeling en groei op identiteitsniveau. Deze aanpak maakt het mogelijk om innerlijke stemmen -jouw sub-persoonlijkheden- aan het woord te laten. Wanneer sommige van deze stemmen te luid zijn en anderen juist te zacht, ontstaat er een disbalans waar je last van kunt hebben. Denk aan een dominante Perfectionist, een Pleaser of een Drammer die ervoor zorgen dat je dingen doet die je eigenlijk helemaal niet (meer) wilt. Dingen die je veel goeds oplever(d)en maar die je vaak bakken energie kosten.

Voice Dialogue maakt het mogelijk de oorsprong van deze stemmen, hun gedachten, gevoelens, behoeften, hun strategieën hoorbaar te maken. Het helpt jou tevens stemmen te ontdekken die hier tegenwicht aan kunnen bieden. Zo leer je naar alle kanten van jezelf te luisteren en er meer regie over te hebben. Dat geeft je meer keuzevrijheid, groei van je vermogen om met kwetsbaarheid om te gaan en meer zelfacceptatie. 

 

Geweldloze Communicatie

Geweldloze Communicatie is een manier van communiceren die empathie als rode draad ziet om in verbinding met elkaar en met jezelf te komen en te zijn. Begin jaren negentig maakte ik kennis met Geweldloze Communicatie en sindsdien ben ik steeds helderder gaan zien hoe (ver-)oordelend en dus hoe geweldvol we met elkaar en met onszelf communiceren. We doen dat op vier manieren:

  1. Ik ben niet OK, jij bent niet OK

  2. Ik ben niet OK, jij bent OK

  3. Ik ben OK, jij bent niet OK

  4. Ik ben OK, jij bent OK

 

De eerste drie manieren verwijderen mensen van elkaar en/of van zichzelf. Uitsluitend de vierde variant maakt duurzame verbinding mogelijk, dankzij communicatie vanuit compassie. 

Marshall Rosenberg, de grondlegger van dit gedachtegoed, leerde mij dat oordelen uitingen zijn van onvervulde behoeften. Deze onvervulde behoeften leiden tot negatieve gevoelens, die weer leiden tot energieverlies. Door te leren het oordeel los te laten en dit te vervangen voor het zorgen voor onvervulde behoeften, bouw je niet alleen aan verbinding. Het stopt ook de negatieve gevoelens en dus het energieverlies. 

Een groot deel van de ontwikkelvragen die mensen mij voorleggen, gaat hierover. Vandaar dat ik deze aanpak veelvuldig inzet. 

DIB_04_family-5.jpg
Geweldloze Communicatie
DIB_04_family-2 kopie.jpg

 

Birkman

De Birkman Methode is een zelfbeoordelingsinstrumenten. Op basis van antwoorden op een uitvoerige, niet voorspelbare, online vragenlijst wordt heel helder wat jouw gebruikelijke gedrag, je behoeften en de oorzaken van stress zijn. Daarbij wordt diep ingegaan op jouw persoonlijkheidskenmerken. Bijzonder aan de methode is dat die ook jouw aannames en verwachtingen weergeeft. Tevens biedt het inzicht in je motivatie en drijfveren. Zo leer je begrijpen waarom je reageert zoals je doet en krijg je inzicht in patronen die effectief gedrag bevorderen of juist belemmeren. Je ontdekt de knoppen van je eigen energiehuishouding.
 

Er zijn veel psychologische gedragsmeetinstrumenten in omloop. Als coach en trainer heb ik heel bewust gekozen voor en werk ik uitsluitend met Birkman want:

  • de uitkomsten zijn wetenschappelijk valide en betrouwbaar

  • het meet als enige instrument wat jij van je omgeving nodig hebt om het maximale uit jezelf te halen

  • de beïnvloedbaarheid van de uitkomsten is uiterst laag omdat sociaal wenselijke antwoorden niet gegeven kunnen worden

  • het rapport heeft een zeer hoge detailniveau

  • de uitkomsten worden objectief, zonder waardeoordeel, weergegeven.

 

De Birkman-methode wordt al bijna zeventig jaar succesvol ingezet bij ontwikkel- en verandertrajecten. Inmiddels zijn wereldwijd vijf miljoen mensen in talloze organisaties op zes continenten in het bezit van een Birkman rapportage. De vragenlijsten en rapportages zijn in zestien talen verkrijgbaar.

Birkman
bottom of page