Algemene Voorwaarden Dreams In Business

Gedeponeerd op het kantoor van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 59247312.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Dreams in Business: opdrachtnemer

 

Opdrachtgever: elke bedrijf, elke instelling of elke particulier die aan Dreams in Business een opdracht geeft

 

Coachee: de persoon die gecoached wordt

 

Deelnemer: de persoon die deelneemt aan teamcoaching, intervisie, training of een workshop

 

Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en Dreams in Business betreffende een overeengekomen dienstverlening.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dreams in Business en een opdrachtgever waarop Dreams in Business deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

 

b: Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die worden gehanteerd door opdrachtgever gelden slechts voorzover deze uitdrukkelijk (geheel of gedeeltelijk) in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst door Dreams in Business van toepassing zijn verklaard;

                                                                                                                                                                  

c: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dreams in Business, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

a: De door Dreams in Business gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Dreams in Business is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd;

 

b: De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW en eventuele reis-, parkeer- en verblijfskosten;

 

c: Offertes zijn gebaseerd op de bij Dreams in Business beschikbare informatie;

 

d: Indien opdrachtgever in zijn order of orderbevestiging verwijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/of dergelijke voorwaarden daar aan heeft toegevoegd, dan is Dreams in Business niet verplicht opdrachtgever opnieuw te wijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 lid b) van deze voorwaarden.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

a: Dreams in Business zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap naar de maatstaven van het moment uit te voeren;

 

b: Dreams in Business voert deze opdracht uit naar eigen, zelfstandig inzicht, zonder daarbij enige aanwijzing van de opdrachtgever te aanvaarden die betrekking heeft op de inhoud of de wijze waarop de coaching plaatsvindt. Opdrachtgever stemt er mee in zich ook van dergelijke aanwijzingen te onthouden;

 

c: Met Dreams in Business gesloten overeenkomsten leiden voor Dreams in Business tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting;

 

d: Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dreams in Business het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren;

 

e: opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dreams in Business aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dreams in Business worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dreams in Business zijn verstrekt, heeft Dreams in Business het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

 

f: Dreams in Business is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dreams in Business is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractsduur, uitvoeringstermijn

a: De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 6. Wijzing van de overeenkomst

a: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

 

b: Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dreams in Business zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

 

c: Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Dreams in Business de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

 

d: Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Dreams in Business daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;

 

e: In afwijking van lid c) zal Dreams in Business geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 

Artikel 7. Geheimhouding

a: Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

 

b: Aan de opdracht zal door Dreams in Business niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden;

 

c: Elke vertrouwelijke informatie welke wordt gedeeld in individuele- (coaching) of groepsbijeenkomsten (team-coaching, intervisie, training, workshop) wordt alleen na schriftelijke toestemming van de coachee of de deelnemer(s) gecommuniceerd met opdrachtgever of externe partijen. 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

a: Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Dreams in Business zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet;

 

b: Alle door Dreams in Business verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, adviezen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dreams in Business worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht;

 

c: Dreams in Business behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 9. Afspraken

a: Afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd.

 

b: Coachafspraken dienen – indien noodzakelijk – uiterlijk 24 uur voor de coachingsessie geannuleerd te worden. Bij annulering uiterlijk 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt Dreams in Business zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen wanneer geen andere opdrachtgever en/of coachee kon worden gecoached.

 

c: Kosten die door derden aan Dreams in Business in rekening worden gebracht als gevolg van annulering van afspraken door opdrachtgever, deelnemer of coachee, worden onverminderd aan de opdrachtgever doorberekend.

 

d: Bij annulering van groepsopdrachten (teamcoaching, intervisie, trainingen en workshops) is tot zes weken voor aanvang van de opdracht 10% van de hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen zes tot vier weken voor de aanvang is 25% van de hoofdsom verschuldigd en bij annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht. Daarna wordt het volledige bedrag gefactureerd.

 

e: Te laat komen bij een afspraak geeft geen extra tijd op het einde.

Artikel 10. Opzegging

a: Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. Bij opdrachten van minder dan een jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

a: De vorderingen van Dreams in Business op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

    indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dreams in Business ter kennis gekomen omstandigheden Dreams in Business goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

    indien Dreams in Business de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

 

b: In de genoemde gevallen is Dreams in Business bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Dreams in Business schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen

a: Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dreams in Business;

 

b: Indien een klacht gegrond is, zal Dreams in Business de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

 

c: Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dreams in Business slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16. 

Artikel 13. Honorarium

a: Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden b), e) en f) van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden c) t/m f) van dit artikel;

 

b: Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen;

 

c: Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur- of dagdeeltarieven van Dreams in Business, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen;

 

d: Eventuele kostenramingen zijn exclusief 21% BTW en eventuele reis-, parkeer- en verblijfskosten;

 

e: De verschuldigde kosten zullen per maand in rekening worden gebracht;

 

f: Indien Dreams in Business met de opdrachtgever een vast honorarium of uur-/dagdeeltarief overeenkomt, is Dreams in Business desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Dreams in Business mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Dreams in Business kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven. 

Artikel 14. Betaling

a: Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dreams in Business aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd;

 

b: Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt;

 

c: Dreams in Business is gerechtigd betaling van een voorschot te vragen tot aan het beloop van 50% van het (overeengekomen dan wel geschatte) honorarium voor de opdracht;

 

d: In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Dreams in Business en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Dreams in Business onmiddellijk opeisbaar zijn;

 

e: Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

a: Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: 

hoofdsom tot en met

€ 2.500,-

€ 5.000,-

€ 10.000,-

€ 200.000,-

boven € 200.000,-

toepasselijk percentage

15% over de hoofdsom

€ 375,- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,-)

€ 625,- + 5 % over (hoofdsom minus € 5.000,-)

€ 875,- + 1 % over (hoofdsom minus € 10.000,-)

€ 2.775,- + 0,5 % over (hoofdsom minus € 200.000,-)

maximum

€ 375,- (min. € 40,-)

€ 625,-

€ 875,-

€ 2.775,-

€ 6.775,-

 

Indien Dreams in Business aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Indien Dreams in Business aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

a: De aansprakelijkheid van Dreams in Business is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

 

b: In afwijking van hetgeen hierboven in lid a) van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;

 

c: De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dreams in Business - of haar ondergeschikten;

 

d: Dreams in Business is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 17. Overmacht

a: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dreams in Business geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dreams in Business niet in staat is haar verplichtingen na te komen;

 

b: Dreams in Business heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dreams in Business haar verbintenis had moeten nakomen;

 

c: Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Dreams in Business opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dreams in Business niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;

 

d: Indien Dreams in Business bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 18. Geschillenbeslechting

a: De rechter in de woonplaats van Dreams in Business is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dreams in Business het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 19. Toepasselijk recht

a: Op elke overeenkomst tussen Dreams in Business en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

a: Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

 

b: Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website van Dreams in Business: www.dreams-in-business.com.

Disclaimer

Copyright © 2016 Dreams in Business. De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere onderdelen van deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken, wijzigen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

Dreams in Business staat in voor de betrouwbaarheid van de in deze site opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Dreams in Business sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Datum laatste wijziging: 16 mei 2019.